Všeobecné obchodní podmínky

§ 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto licenční a obchodní podmínky (dále jen Podmínky) živnostníka Mgr. Ivana Sovadinová, se sídlem Bohdíkovská 2195/40, Šumperk, 78701, IČ 04906462 , zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném v Městkém Úřadě Šumperk, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (Poskytovatele a koncového Uživatele) vznikající v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím webových stránek www.sikulik.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Uživatelem se rozumí účastník smluvního vztahu o poskytování služby Poskytovatelem. Uživatelem se může stát pouze fyzická nebo právnická osoba.

§ 2. Uzavření smlouvy a uživatelský účet

 1. Uzavření smlouvy, podle které dochází k poskytování služeb nabízených Poskytovatelem, nastává okamžikem odsouhlasení Podmínek na webových stránkách provozovaných Poskytovatelem. Smlouva a veškeré informace vážící se k jejímu uzavření jsou v českém jazyce.
 2. Při uzavřením smlouvy každému uživateli vzniká Uživatelský účet. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatel v Uživatelském účtu a při realizaci objednávky jsou Poskytovatelem považovány za správné. Při registraci a při objednávání služby je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
 3. Odsouhlasením Podmínek v mobilních aplikacích nebo registrací Uživatel potvrzuje, že je seznámen s Podmínkami, že souhlasí se všemi ustanoveními a se shromažďováním, zpracováním a využitím zadaných osobních údajů Poskytovatelem pro administrativní, statistické a marketingové účely v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.
 4. Registrací Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zaslaných Poskytovatelem na elektronickou adresu zadanou Uživatelem při registraci. Tento souhlas může Uživatel kdykoli zrušit v nastavení svého uživatelského účtu nebo e-mailem na adresu info@sikulik.cz.
 5. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
 6. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

§ 3. Poskytování služby

 1. Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpoplatněná služba Poskytovatele spočívající ve zpřístupnění obrazového díla v nehmotném elektronickém formátu Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání díla Uživatelem a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.
 2. Poskytování služby Poskytovatelem je realizováno přes stránku www.sikulik.cz.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje veškeré informace o zpřístupňovaných dílech, včetně cen jejich zpřístupnění. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Před odesláním objednávky je Uživateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 5. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí její přijetí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Uživatelem uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Uživatele“).
 6. Objednávka je vyřízena, jakmile Poskytovatel obdrží informace o pozitivním provedení platební transakce od poskytovatele platebního systému.
 7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

§ 4. Platební podmínky

 1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle smlouvy může Uživatel uhradit zejména následujícími způsoby: a. bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu b. bezhotovostně prostřednictvím platební brány ThePay.cz
 2. Uživatel bere na vědomí, že rozsah platebních možností se může v čase měnit.
 3. Poskytovatel nepožaduje od Uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu.
 4. Případné slevy poskytnuté Uživateli nelze vzájemně kombinovat.

§ 5. Ukončení smlouvy

 1. Uživatel, který se zaregistroval na webové stránce, prohlašuje, že si je vědom toho, že služby poskytované Poskytovatelem nemohou být kvůli jejich povaze vráceny, a proto nemůže odstoupit od smlouvy, ale může smlouvu rozvázat za následujících podmínek.
 2. Ukončit smlouvu může Uživatel na základě písemného prohlášení odeslaného na e-mail: info@sikulik.cz. Po obdržení prohlášení dojde k zastavení zpracovávání údajů o Uživateli, které je nutné kvůli správnému fungování systému poskytujícího služby popsané v Podmínkách.
 3. K ukončení smlouvy ze strany Poskytovatele může dojít, jestliže Uživatel použije svůj uživatelský účet v rozporu s Podmínkami nebo s Licencí Uživatele, využije nebo se pokusí využívat služeb Poskytovatele v rozporu s jejich účelem, pronikne nebo se pokusí proniknout na servery Poskytovatele.
 4. V případě, že Uživatel vyvíjí činnost, která není v rozporu s aktuálními Podmínkami, ale budou Poskytovatelem považovány za nežádoucí, Poskytovatel upozorní Uživatele na tuto skutečnost a vyzve ho, aby ihned přestal tuto činnost vyvíjet. Pokud Uživatel s nežádoucí činností neustane ihned po výzvě, je smlouva ukončena, přičemž důvod ukončení smlouvy je na straně Uživatele.
 5. Ukončení smlouvy má za následek zrušení uživatelského účtu.

§ 6. Reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále jen Reklamace)se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Uživatel může odesílat Reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb uvedených v Podmínkách elektronicky na e-mailovou adresu: info@sikulik.cz.
 3. Poskytovatel posoudí Reklamaci do 30 pracovních dnů od jejího obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude Poskytovatel Uživatele informovat.
 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady může upravit reklamační řád Poskytovatele.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

§ 7. Ochrana soukromí

 1. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, jakož i dle Zásad ochrany osobních údajů.

§ 8. Odpovědnost poskytovatele

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně službu znepřístupnit z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru a to bez předchozího upozornění uživatelů.
 2. Poskytovatel není odpovědný za škody, které Uživatel nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb uvedených v odstavci výše.
 3. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služeb, pokud jsou způsobeny třetími stranami (zejména mobilními operátory, poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny). To platí i pro škody způsobené počítačovými viry a dalším podobným softwarem.
 4. Poskytovatel není odpovědný za ztrátu přihlašovacího jména Uživatele a hesla a za jejich použití třetí osobou, jakožto ani za žádné škody tímto použitím způsobené.

§ 9. Objednané služby

 1. Uživatel může používat službu jen v souladu s uživatelskou licencí.
 2. Všechna díla, která jsou k dispozici v rámci služby poskytované Poskytovatelem, jsou chráněna v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon).
 3. Uživatel je povinen dbát na to, aby žádné jiné nepovolané osoby neměly přístup k dílům tak, že by díla mohly reprodukovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv. Po obdržení informace o takové situaci může Poskytovatel ukončit smlouvu a podat trestní oznámení za porušování autorských práv.

§ 10. Licence Uživatele

 1. Zpřístupněním díla Uživatel získává právo používat dílo podle následujících ujednání.
 2. Dílo získané v rámci poskytování Služby Poskytovatelem má Uživatel právo používat pouze pro osobní potřebu.
 3. Uživatel může reprodukovat a kopírovat dílo do elektronických zařízení, uložit je do paměti počítače nebo jiných zařízení, aby se seznámil s obsahem bez možnosti změn elektronické struktury nebo úprav souboru a dalšího sdílení.
 4. Uživatel není oprávněn: a. nabízet, distribuovat, prodávat či licencovat stažená díla dle § 46 a následujícího Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), b. zasahovat do obsahu díla, c. veřejně dílo publikovat a rozmnožovat, d. odstranit identifikátory vlastnictví nebo jinak zasahovat do technického zabezpečení díla proti nelegálnímu šíření, e. pronajímat dílo, f. jakkoli komerčně dílo využívat.

§ 12. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Znění těchto podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění Uživatele. Změny vstupují v platnost dnem zveřejnění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.